HEM    TJÄNSTER    VÅRA VÄRDERINGAR    VÅRA KUNDER    OM AROMA    KONTAKT    PRIVATKUNDER
Du befinner dig här: startsida > tjänster > affärsutveckling

Affärsutveckling

Inom nyckelområdet affärsutveckling arbetar Aroma Consulting både strategiskt och operativt som en extern resurs för att helt eller delvis lösa ett behov på på kortare eller längre sikt. Företaget får på detta sätt snabbt del av mer kunskap och kompetens som kommer till direkt omsättning i företaget. Här nedan följer några av våra tjänster inom området affärsutveckling.

Organisationsutveckling
En analys av personalens samspel visar dig dina anställdas starka sidor, och hjälper dig att på ett optimalt sätt föra samman rätt kompetenser för att nå era mål. Rätt person i rätt tid och på rätt plats skapar ett konkurrenskraftigt och vinnande team.

Helhetsanalys
I en helhetsanalys undersöks antingen hela företaget eller delar av det. Vanligtvis är det med fokus på ett område eller en verksamhet som av olika skäl kan ha svårigheter med att leva upp till sin målsättning. Genomlysning sker med tungvikt på Aroma Consultings nyckelområden. Detta ger en mycket god överblick och ett fylligt beslutsunderlag för hur verksamheten ska förändras för att kunna utvecklas vidare. Analysen ger också förslag på handlingsplaner, på kort och lång sikt, för att nå de uppställda målen. Faktainsamling sker framförallt via djupintervjuer med nyckelfunktioner inom företaget, viktiga kunder och leverantörer, samt genom analys av företagets kanaler, sortiment och resultat.

Projektledare
Aroma Consulting kan fungera som en extern resurs för att genomföra ett större projekt, en process, eller en organisationsförändring i företaget.

Inköpare
Behöver ni förstärkning med en erfaren förhandlare vid viktiga upphandlingar? Vi hjälper er genom hela processen, och finns med från de första stegen med att sålla fram rätt produkt och leverantör, till den avgörande slutförhandlingen.

Konceptutvecklare
Behöver ni hjälp med att utveckla nya koncept? Aroma Consulting har stor erfarenhet av utveckling av både produkter och tjänster, såväl till konsument som till den professionella användaren.

Trendanalys
Vi hjälper er med att analysera ert sortiment och marknadskommunikation utifrån dagsaktuella trender. Följer ert produktsortimentet med i efterfrågan? Hur påverkar de senaste trenderna kundernas val av produkt? Omtalas era produkter på ett bra sätt i media och i sociala nätverk?

Processtyrning
Vi går in med våra resurser och stödjer alla steg i en specifik process, från start till genomförande och uppföljning.


Styrelseuppdrag
Aroma Consulting åtar sig styrelseuppdrag, där vi bidrar med vår kompetens utifrån att vara ett kunskapsföretag som erbjuder ett av marknadens allra bredaste utbud av specialisttjänster till företag som vill utveckla sin verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv.


Varmt välkommen att kontakta Aroma Consulting för en vidare dialog kring hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
Vi hjälper dig med
Affärsutveckling
Hållbar utveckling
Marknadskommunikation
Stil & Design


Våra tjänster
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design levererar konsulttjänster till kunder som vill utveckla och förbättra sin verksamhet och konkurrenskraft utifrån ett helhetsperspektiv. Läs mer »

Våra kunder
Aroma Consultings kunder är företag med behov av förändring och utveckling. Företag och organisationer som på kortare eller längre sikt behöver förstärkning av arbetsstyrkan. Läs mer »

Våra värderingar
Vårt agerande bygger på professionalism, respekt, engagemang, kontinuitet samt ansvar. Vi agerar med hög integritet kring våra kunders verksamhet och iakttar alltid tystnadsplikt kring affärskritiska strategier och känslig information. Läs mer »

Våra mål
Vår målsättning är att skapa långsiktiga och konkurrenskraftiga lösningar på en hållbar grund, med grenar som kan vidareutvecklas och fruktbara resultat som ger dig mersmak inför framtiden. Vi satsar helhjärtat för att hjälpa dig att nå dina mål, och vi strävar alltid efter att skapa ett mervärde för din verksamhet och att överträffa dina förväntningar. Läs mer »
Aroma Consulting - Affärsutveckling & Design  |  0708 - 341 491  |  kontakt@aromaconsulting.se
© Aroma Consulting of Sweden - Business Development & Design. All rights reserved. Alla rättigheter förbehålls.